ECDL Start

ECDL Start - jest to certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie dowolnie wybranych czterech modułów dostępnych w programie ECDL Core. Kandydat sam wybiera interesujące go moduły i zdaje z nich egzaminy dokładnie na takich samych zasadach jak w przypadku pełnego certyfikatu ECDL, potwierdzając je na karcie EKUK. Na certyfikacie ECDL Start będą wypisane nazwy modułów z których kandydat zdał egzaminy.

Certyfikat ECDL Start stanowi otwarty etap potwierdzania umiejętności. Oznacza to, że umożliwia on uczestnikom kontynuowanie zdawania dalszych egzaminów z wykorzystaniem tej samej karty EKUK, w terminie 3 lat od rozpoczęcia pierwszego egzaminu. Z chwilą zdania wszystkich siedmiu egzaminów, kandydat uzyska prawo do pełnego certyfikatu ECDL i po wniesieniu odpowiedniej opłaty może wystąpić z wnioskiem o wydanie go do Polskiego Biura ECDL.

ECDL CORE

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. Kontrola tych umiejętności jest realizowana jako 7 egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych.

Egzaminy pokrywają następujące obszary zastosowań mikrokomputerów i technologii informatycznej:

1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych
2. Użytkowanie komputerów
3. Przetwarzanie tekstów
4. Arkusze kalkulacyjne
5. Bazy danych
6. Grafika menedżerska i prezentacyjna
7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

Egzaminy te sprawdzają podstawowe umiejętności, potrzebne zarówno w pracy zawodowej jak i coraz częściej w życiu codziennym każdego obywatela Europy.

 

ECDL Advanced

ECDL Advanced (w skrócie ECDL-A), polska nazwa: Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, poziom zaawansowany, to układ 4 egzaminów praktycznych na poziomie zaawansowanym: Przetwarzanie tekstu, Arkusze kalkulacyjne, Bazy danych oraz Grafika menedżerska i prezentacyjna.

Każdy z egzaminów zdawany jest niezależnie od innego oraz od posiadania Certyfikatu ECDL. Po zdaniu każdego egzaminu wydawany jest oddzielny Certyfikat ECDL-A z określonego modułu-zakresu.

Osoba, która skompletuje 4 Certyfikaty ECDL-A w okresie nie dłuższym niż 3 lata może uzyskać Certyfikat ECDL Ekspert (certyfikat w formie karty plastikowej ze zdjęciem).

Egzaminy można zdawać w Centrach Egzaminacyjnych ECDL-A przed specjalnie przygotowanymi Egzaminatorami ECDL-A.

ECDL CAD

ECDL CAD to Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowego Wspomagania Projektowania. CAD to skrót od Computer Aided Design - Komputerowe Wspomaganie Projektowania.

Certyfikat ECDL CAD zaświadcza o posiadaniu podstawowych umiejętności wykorzystania narzędzi CAD do tworzenia rysunków dwuwymiarowych (2D).Aby uzyskać Certyfikat ECDL CAD należy zdać praktyczny egzamin. Po zdanym egzaminie wydawany jest Certyfikat ECDL CAD. Można również uzyskać dodatkowo Certyfikat ECDL CAD w postaci karty plastikowej. Do egzaminu może przystąpić każdy chętny.

Zakres informacji wymaganych do zdania egzaminu można znaleźć w Syllabusie ECDL CAD (obecnie w wersji 1.5).

ECDL CAD jest dla wszystkich, którzy chcą lub potrzebują poświadczenia swoich umiejętności.

Korzyści posiadania Certyfikatu ECDL CAD:

•międzynarodowy zasięg Certyfikatu
•niezależnie potwierdzone kwalifikacje
•oszczędność czasu pracodawcy przez wstępne wyeliminowanie braków umiejętności
•podniesienie wydajności pracy
•gwarancja obiektywności w ocenie umiejętności

ECDL WebStarter

ECDL WebStarter to Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowego projektowania stron internetowych.Certyfikat ECDL WebStarter zaświadcza o posiadaniu podstawowych umiejętności wykorzystania narzędzi języka HTML do tworzenia stron i serwisów internetowych.

Aby uzyskać Certyfikat ECDL WebStarter należy zdać praktyczny egzamin. Po zdanym egzaminie wydawany jest Certyfikat ECDL WebStarter. Można również uzyskać dodatkowo Certyfikat ECDL WebStarter w postaci karty plastikowej. Do egzaminu może przystąpić każdy chętny.

Zakres informacji wymaganych do zdania egzaminu można znaleźć w Syllabusie ECDL WebStarter (obecnie w wersji 1.0).

ECDL WebStarter jest dla wszystkich, którzy chcą lub potrzebują poświadczenia swoich umiejętności.

Korzyści z posiadania Certyfikatu ECDL Webstarter:

•międzynarodowy zasięg Certyfikatu
•niezależnie potwierdzone kwalifikacje
•oszczędność czasu pracodawcy przez wstępne wyeliminowanie braków umiejętności
•podniesienie wydajności pracy
•gwarancja obiektywności w ocenie umiejętności.

ECDL GIS

ECDL GIS (ang. European Computer Driving License Geographical Information System) jest dokumentem potwierdzającym, że jego posiadacz zdobył i potrafi praktycznie wykorzystać określoną wiedzę w zakresie Systemów Informacji Geograficznej.

ECDL GIS jest certyfikatem, do otrzymania którego niezbędne jest pozytywne zaliczenie egzaminów z trzech modułów tematycznych a zakres wymaganej wiedzy i umiejętności do uzyskania Certyfikatu ECDL GIS zawiera Syllabus.
Rozpowszechnianiem idei ECDL GIS w Europie i na świecie oraz zapewnieniem porównywalnego i wysokiego poziomu egzaminów zajmuje się powołana w tym celu Fundacja ECDL (ang. European Computer Driving License Foundation Ltd.) z siedzibą w Dublinie (Irlandia).

W Polsce Certyfikat ECDL GIS jest wydawany wyłącznie przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI), co stanowi o wysokiej randze dokumentu.

Certyfikat ECDL przyznawany jest w krajach europejskich (poza Europą występuje jako ICDL ang. International Computer Driving License) zawsze i wszędzie na tych samych zasadach. Oznacza to, że do otrzymania go w Polsce lub innych krajach niezbędna jest dokładnie ta sama wiedza i konieczne zdanie tych samych egzaminów (w praktyce Syllabus i testy egzaminacyjne zatwierdzone przez Fundację ECDL tłumaczone są na różne języki). Zatem Certyfikat ECDL otrzymany w Polsce jest powszechnie respektowany w Europie oraz innych krajach świata.

ECDL GIS jest propagowany przez fundację niezależną od producentów sprzętu i oprogramowania, zatem z założenia przy zdawaniu egzaminów z kolejnych modułów nie jest zalecane (ani tym bardziej wymagane) konkretne oprogramowanie.

Zakres tematyczny modułów ECDL GIS

ECDL GIS obejmuje wiedzę i umiejętności zebrane w trzech modułach tematycznych:

Moduł 1. Podstawy kartografii z elementami geodezji obejmuje niezbędną wiedzę teoretyczną z zakresu podstaw kartografii z elementami
geodezji, wymaganą do uzyskania certyfikatu ECDL GIS. Podstawy te obejmują między innymi podstawowe pojęcia, znajomość najpopularniejszych systemów odniesienia, układów współrzędnych i definicji współrzędnych oraz inne.

Moduł 2. Podstawy Systemów Informacji Geograficznej (GIS) - zakres wiedzy obejmuje pojęcie modeli danych służących reprezentacji obiektów świata rzeczywistego w GIS, pojęcie topologii i analiz przestrzennych oraz znajomość najważniejszych formatów plików, które stosuje się do zapisu danych wektorowych i danych rastrowych.

Moduł 3. Oprogramowanie (aplikacje) GIS obejmuje sprawdzenie umiejętności kandydata w zakresie zastosowania oprogramowania GIS (Desktop GIS). Sprawdzian umiejętności odbywa się w formie egzaminu praktycznego.

 

e-Citizen

e-Citizen został zaprojektowany tak, aby pomagać użytkownikom wykorzystywać maksymalnie Internet poprzez wyjaśnienie reguł jego działania oraz pokazanie jak może on być użyty do wielu zastosowań. Zawiera załatwianie spraw urzędowych, znajdowanie informacji, robienie zakupów a także komunikowanie się z rodziną i przyjaciółmi za pośrednictwem Internetu.

e-Citizen (w wersji polskiej e-Obywatel) jest doskonały, ponieważ pozwala użytkownikowi poznawać Internet bez posiadania uprzedniej wiedzy informatycznej.

Komputery oraz Internet są teraz częścią naszego codziennego życia wszyscy odczuwamy potrzebę używania ich do rozwiązywania prostych codziennych zadań.Internet to nie tylko wartościowe narzędzie komunikacji i znajdowania informacji. Spotykamy się z tym, że coraz więcej organizacji i urzędów państwowych korzysta z Internetu aby udzielać informacji i realizować swoje usługi. Ci, którzy nie posiadają umiejętności posługiwania się Internetem są skazani na niepowodzenia. Podczas gdy jesteś obeznany z Internetem są ludzie, którzy nie są. Jeśli znacie chociaż jedną osobę, która w dzisiejszych czasach nie używa jeszcze Internetu, e-Citizen mógłby być idealnym dla niej rozwiązaniem.

e-Guardian

e-Guardian - to certyfikat potwierdzający podstawowe techniczne kompetencje w zakresie zabezpieczeń komputerów przed nieupoważnionym dostępem oraz ochrony osób (szczególnie dzieci i młodzieży) przed niebezpieczeństwami pochodzącymi ze Ĺşródeł funkcjonujących w sieci Internet. Zakres problematyki ujęty w syllabusie obejmuje szerokie spektrum zagadnień zapewniajacych:

•bezpieczeństwo użytkowania systemu operacyjnego MS Windows i skuteczną jego ochronę przed oddziaływaniem złośliwego oprogramowania
•bezpieczne techniki pracy w środowisku przeglądarek internetowych, narzędzi poczty elektronicznej i komunikatorów
e-Guardian jest adresowany do tych kandydatów, którzy muszą z różnych powodów posiadać potwierdzenie umiejętności w zakresie bezpiecznego użytkowania komputerów i zasobów Internetu. Certyfikat ten szczególnie dobrze umiejscowiony jest w aspekcie ochrony dzieci przed zagrożeniami płynącymi z sieci. Jest istotny i korzystny dla osób pracujących z dziećmi oraz młodzieżą, ale też prowadzących, w ramach czynności służbowych, aktywny dozór komputerowych stanowisk pracy np. w szkołach, świetlicach środowiskowych czy bibliotekach.

Zasadnicze kwestie certyfikacji ujęte są w obszarach:

•komunikacja online (uwzględnia zagadnienia poczty elektronicznej, chat, specyfikę portali społecznościowych)
•ochrona dzieci przed cyberdręczeniem, napastowaniem seksualnym i treściami ogólnie nazwanymi jako "dla dorosłych"
•metody zabezpieczeń komputerów przed złośliwym oprogramowaniem i atakiem wirusowym
•świadomość zagrożeń wynikajacych z handlu internetowego i gospodarki elektronicznej