Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS, został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników.
Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na rynku pracy.


Jakie działania mogą być sfinansowane w firmie?

•    kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
•    egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
•    badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
•    ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem,
•    określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.

Kto może ubiegać się o środki z KFS?

O dofinansowanie powyższych działań może wystąpić każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika.
W latach 2014 i 2015 środki KFS będą adresowane do osób od 45 roku życia.
Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspieranego środkami KFS, a także, czy jest to praca na pełen czy część etatu. Ponadto – pracodawca jako osoba pracująca może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.
W przypadku mikroprzedsiębiorców ze środków KFS może zostać sfinansowanych 100% kosztów kształcenia ustawicznego, natomiast w przypadku pozostałych firm pracodawca pokrywa 20% kosztów szkolenia.
Kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Co zyskują pracodawcy i jaki wkład wnoszą?

Pracodawca może otrzymać środki KFS na
sfinansowanie: 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie
więcej niż do wysokości 300%przeciętnego
wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
100% kosztów kształcenia ustawicznego –
w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do  wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia
w danym roku na jednego uczestnika

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 739-231-868